Arbeidskontrakt: Standard arbeidsavtale for ansatte

Det er mange som arbeider uten å ha signert noen arbeidskontrakt, men loven er veldig klar: det skal ligge en skriftlig arbeidskontrakt til grunn for alle ansettelsesforhold.

Selv om du er lønnsmottaker i eget AS, er dette et ansettelsesforhold i følge loven, og du er fortsatt pliktig å lage kontrakt med deg selv.

Standard arbeidskontrakt / mal for arbeidsavtale

Vi tilbyr en standard mal som er utarbeidet av Arbeidstilsynet, og denne dekker de mest grunnleggende behovene i loven.

Få mal for arbeidskontrakt tilsendt gratis:

Lovens minste kår

Når du utformer kontrakten, har du ikke anledning til å gi dårligere kår enn hva Arbeidsmiljøloven tilsier. Selv om begge parter har signert en slik kontrakt, vil den ikke være gyldig i en rettssal.

Tidsfrist for kontraktinngåelse

Vi anbefaler at arbeidskontrakten signeres før arbeidet inntrer, eller første arbeidsdag. Arbeidsmiljøloven sier at kontrakten skal inngås så snart som mulig, men minimum én måned etter at arbeidstakeren tiltrer.

Hvis arbeidsforholdet varer mindre enn en måned eller hvis kontrakten inneholder prøvetidsbestemmelser, skal avtalen signeres før arbeidet starter. Hvis den ansatte skal jobbe utenlands i mer enn en måned, skal avtalen signeres før utreise.

Hva kontrakten skal inneholde i følge loven

Arbeidsmiljøloven gir en liste over 13 punkter som skal være med i enhver arbeidskontrakt:

1. Informasjon om arbeidsgiver og arbeidstaker

Det er vanlig å ta med navn, adresse og daglig leder for firmaet, samt navn og adresse for den ansatte. Dersom det skulle oppstå en konflikt, er det selvfølgelig en forutsetning å vite hvem som har inngått avtalen.

2. Hvor arbeidet skal skje

Dette er adressen arbeidstakeren hovedsakelig skal jobbe fra. Hvis arbeidstakeren skal jobbe ulike steder (f.eks. som utleid konsulent) nevner man det, og angir firmaets forretningsadresse.

3. Hvilket arbeid som skal gjøres

Man skal kort si noe om hvilket arbeid som skal gjøres, enten ved å angi et beskrivende stillingsnavn, eller å skrive ned hvilke arbeidsoppgaver den ansatte skal gjøre.

4. Når arbeidsforholdet skal starte

Dette er datoen for første arbeidsdag, og er viktig både med tanke på fristen for å inngå kontrakt, og oppsigelsesfrister.

5. Detaljer for midlertidige ansettelser

Som hovedregel skal arbeidskontrakter være løpende. Det er allikevel anledning til å ansette arbeidstakere midlertidig under visse forhold, og tidsbegrense ansettelsen til en viss dato, eller et visst prosjekt.

Hvis ansettelsen er midlertidig skal kontrakten inneholde forventet varighet på arbeidsforholdet, og på hvilket grunnlag man har valgt en midlertidig ansettelse.

For å lese mer om når man kan gjøre midlertidige ansettelser, se nettsidene til Arbeidstilsynet.

6. Prøvetidsbestemmelser

Det kan fastsettes en prøvetid for den ansatte, med en maksimal lengde på seks måneder. Under prøvetiden stilles det mindre krav til en oppsigelse enn det gjør under vanlig ansettelse.

Med mindre annet er spesifisert i kontrakten, har den ansatte og arbeidsgiveren 14 dagers gjensidig oppsigelsesfrist under prøvetiden.

7. Bestemmelser for ferie

Kontrakten skal si hvor mye feriepenger som skal beregnes (minimum 10,2% av brutto lønn), og angi bestemmelser for når ferien kan tas.

8. Oppsigelsesfrister

Det skal være angitt oppsigelsesfrister ved fast ansettelse. Loven stiller som et minstekrav at denne fristen skal være én måned fra utløpet av den måneden oppsigelsen gis i.

Eksempel 1: Du gir en ansatt oppsigelse 1. april. Den ansattes siste arbeidsdag vil være 31. mai.

Eksempel 2: Du gir en ansatt oppsigelse 26. april. Den ansattes siste arbeidsdag vil være 31. mai.

du-har-sparken

I Norge har arbeidstakere heldigvis et langt bedre rettsvern enn det vi er vant til fra TV, og en oppsigelse er ikke noe å ta lett på.

9. Lønnsdetaljer

Den ansattes lønn skal angis i kontrakten. De mest vanlige lønnsordningene er timebetaling eller fast månedslønn, men det er også mulig å lønne på provisjon eller å ha bonusordninger. Så lenge bedriften ikke er medlem av NHO (Næringslivets Hovedorganisasjon), eller tilhører en håndfull lovbestemte bransjer, er det ingen lovkrav til minstelønn.

Kontrakten bør også si noe om overtidstillegg og regler for overtid. Eventuelle tillegg for arbeid i helg og om natten bør også tas med.

Det skal også avtalefestes hvordan utbetalingen skjer, og på hvilket tidspunkt.

Lovens minste kår for overtid er 40% tillegg for arbeid utover alminnelig arbeidstid. Arbeidsmiljøloven regulerer alminnelig arbeidstid til å være:

  • 9 timer i løpet av 24 timer
  • 40 timer i løpet av 7 dager

Det finnes enkelte unntak, og du kan lese mer om arbeidstid og overtid hos Arbeidstilsynet.

10. Når og hvor lenge skal det arbeides

Kontrakten skal si hvor lenge det skal jobbes per dag eller uke, og når arbeidet skal finne sted. Skal det hovedsakelig arbeides på dagtid? Om natten? På bestemte ukedager? I helger? Jo mer spesifikk du er, jo mindre er sannsynligheten for en konflikt senere.

11. Pauser

Hvis det er pauser i arbeidsdagen skal dette med i kontrakten. Et vanlig eksempel er en halv times ulønnet lunsjpause i vanlige arbeidsdager.

12. Avtale om særlig arbeidstidsordning

Hvis den ansatte har fylt 62 år, eller har spesielle behov som følge av helse eller sosiale årsaker, kan hun ha krav på redusert arbeidstid. En slik avtale skal være med i arbeidskontrakten. Ler mer om redusert arbeidstid hos Arbeidstilsynet.

Hvis de ansatte skal ha fleksitid, skal reglene være med i kontrakten. Bedriften kan f.eks. ha fast kontortid mellom 9 og 15 men en arbeidsdag på 7,5 timer, hvor den ansatte selv bestemmer når resten av arbeidet skal gjøres. Ler mer om fleksibel arbeidstid hos Arbeidstilsynet.

For en liste over arbeidstidsordninger, se Arbeidsmiljøloven.

13. Tariffavtaler

Dersom firmaet har inngått en avtale med en arbeidstakerorganisasjon, er omfattet av en slik avtale gjennom medlemskap i NHO, eller tilhører en bransje som alltid er omfattet en slik avtale, skal det være med i kontrakten. Følgende områder er bundet til tariffavtaler, uavhenging om bedriften har tegnet en slik avtale selv:

  • Byggeplasser
  • Skips- og verftsindustrien
  • Jordbruks- og gartnerinæringene
  • Renhold
  • Fiskeindustribedrifter
  • Elektrofag (forskriften er delvis allmenngjort)
  • Godstransport på vei
  • Persontransport med turbil (turvogn eller buss).

De fleste småbedrifter utenfor disse næringene vil som regel ikke være bundet av tariffavtaler.

Oppsummering

Det er relativt mange ting å holde styr på når man skal lage arbeidskontrakt, og man kan spare mye tid på å ta utgangspunkt i en standard avtale. Generelt sett anbefaler vi å være så detaljert som mulig. Om det senere skulle oppstå en konflikt med arbeidstaker, er det mye lettere om kontrakten man har blitt enige om er spesifikk.

Få mal for arbeidskontrakt tilsendt gratis: