Ikke kast bort unødvendig tid på papirarbeid

Enten du driver med omfattende styrearbeid, eller bare ønsker å overholde minstekravet i loven, er du nødt til å produsere og signere referater fra styremøter.

Med Dronningkonto fra Arbeidsmaur, kan du enkelt opprette, signere og arkivere referater fra styremøter og generalforsamlinger.

1-4 styremøter per år

Er det tilsatt daglig leder i selskapet, skal det normalt avholdes styremøter hver fjerde måned. Dette følger av Aksjelovens bestemmelser om daglig leders opplysningsplikt overfor styret.

For selskaper som ikke har daglig leder skal det uansett avholdes minst et styremøte i året, hvor årsregnskapet blir behandlet, og hvor det kalles inn til generalforsamling.

Styreprotokoller

En styreprotokoll er et referat fra et styremøte. Det er viktig å ha disse dokumentene i orden, siden de er verdifull dokumentasjon ved en eventuell konkurs.

De viser at daglig leder har underrettet styret om den økonomiske situasjonen, og at man ikke har vært uaktsom ved å neglisjere selskapet.

Selve møtet kan tas fysisk, eller via telefon, Skype, e-post eller lignende.

Arbeidsmaur lar deg signere referatet elektronisk, slik at du slipper papirarbeid, og slik at du slipper å sende dokumentet rundt for signering dersom styret er spredd geografisk.

Generalforsamling

Det skal avholdes generalforsamling minst en gang i året. I motsetning til styremøter, hvor selskapets styremedlemmer møtes, skal alle aksjonærer inviteres til å delta på generalforsamlingen.

Formålet med møtet er å godkjenne årsregnskapet, årsberetningen, og å velge selskapets styre.

Forenklet generalforsamling

Det stilles vanligvis strenge lovkrav til innkallelse og gjennomføring av generalforsamlingen, men loven åpner samtidig for en forenklet generalforsamling med betydelig færre krav.

Så lenge det er få aksjonærer, og ingen av dem motsetter seg forenklet behandling, kan generalforsamlingen holdes over telefon eller via elektroniske hjelpemidler. Systemet vårt er særlig tilrettelagt for små selskaper som ønsker å gjøre dette enkelt.

Få tilgang

Har du allerede startet aksjeselskap, kan du bestille Dronningkonto her, og få tilgang til vår elektroniske aksjeeierbok og styrerom.

Har du enda ikke stiftet selskap, kan du gjøre det med vårt oppstartsskjema. Du får ett års Dronningkonto med på kjøpet.